Utbildning i behandlingsmetoden KOBTIVA

Den 27 september genomförde Hansi Stafbom en heldagsutbildning i KOBTIVA på uppdrag av Hoppetgruppen. Hansi Stafbom är grundare till behandlingsmetoden och är utbildad inom brottsprevention, kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger – tecken och symtom. Hansi är även diplomerad säkerhetschef, instruktör inom taktisk kommunikation och hot- och våldshantering.

KOBTIVA står för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen och är den behandlingsmetod som vi arbetar utifrån på våra HVB-hem. Metoden KOBTIVA har sitt ursprung i KBT, men med den stora skillnaden att det inte handlar om terapi utan träning. Träningsmetoden bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART).

Våra medarbetare från Haga och Fågelbo deltog, samt ett antal av våra familjehemskonsulenter.