Krisplan för jour- och familjehem gällande ev smittspridning av Coronavirus

Krisplan gällande beredskap för eventuell smittspridning av Coronavirus

Vi uppmanar jour- och familjehem att hålla sig löpande uppdaterade och att inhämta information gällande Coronaviruset via MSB Krisinformation samt via Folkhälsomyndigheten.

Jour- och familjehemmen uppmanas att inhandla mat, hushållsartiklar och hygienartiklar för att klara en period om minst 14 dagar i karantän. Vi rekommenderar även att familjerna ser till att det även finns tex böcker, tidningar och spel.

I det fall barn, ungdom eller vuxen i familjen får symptom skall sjukvården, 1177 kontaktas omgående för ev. bokning av provtagning. Jour- och familjehemmen skall följa de råd och riktlinjer som anges av hälso- och sjukvården.

I det fall jour- eller familjehem blir försatta i karantän beställs mat- och hushållsartiklar med hemkörning och varorna skall lämnas utanför ytterdörren. Om det pga geografin ej fungerar med hemkörning, hämtar jour- och familjehem av butiken färdigpackade varor, vid utlämningsställe. Alla familjemedlemmar uppmanas att hålla en mycket god handhygien. Smittad familj uppmanas att stanna i hemmet tills de blivit friskförklarade av hälso- och sjukvården.

Om någon familjemedlem i våra jour- och familjehem blir testad positiv för Coronavirus, kontaktas omedelbart respektive barn/ungdoms socialtjänst, skola, eventuella fritids- och samhällsorganisationer som berörs samt vårdnadshavare, även SFV eller God man, om detta finns. Detta sker via jour- och familjehemmets konsulent. I det fall konsulent insjuknar och blir försatt i karantän, håller föreståndare kontinuerlig kontakt via telefon/skype med jour- och familjehemmen för att säkra och trygga familjehemsvården för de placerade.

För Hoppetgruppens ledning gäller samma rekommendationer som ovan, gällande inhämtande av information om Coronaviruset, dess spridning samt kontakter med hälso- och sjukvård samt att följa dess råd och riktlinjer gällande viruset.