Samverkan

Samverkan internt och externt styrs genom våra processer och rutiner.

Föreståndaren är huvudansvarig för att det finns rutiner för samverkan på lokal nivå. Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet samt följer upp att våra processer och rutiner följs. Det är sedan ungdomens kontaktman som i största möjliga mån håller i kontakten med samverkansaktörerna.

Samverkan med olika aktörer kring ungdomen är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten.  Redan i samband med en ny förfrågning avseende placering så förs en dialog med vilka aktörer som socialtjänsten vill att vi samverkar med runt ungdomen. Samverkan kring respektive ungdom preciseras i vårdplanen och i behandlingsplanen. Socialtjänsten, föräldrar, läkare, psykolog, BUP och skola är exempel på de vi samverkar med.

Samverkan med föräldrar/god man:

 • Föräldrasamtal en gång i veckan – varje söndag
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Månadsrapport varje månad
 • Information omgående vid incident

Samverkan med handläggare

 • Månadsrapport varje månad
 • Deltagande vid uppföljningsmöten
 • Information omgående vid incident
 • Vid incidenter skickas skriftlig incidentrapport
 • Behandlingsplan skickas till handläggare
 • Kontinuerlig dialog via telefon enligt överenskommelse

Samverkan skola

 • Kontaktpersonen deltar alltid vid inskrivningssamtal
 • Deltar vid nätverksmöten och uppföljningsmöten
 • Vi får dagligen en muntlig rapport när ungdomen hämtas i skolan