Hoppet Haga

För pojkar 13-18år

Hoppets verksamhet startade 1999.
På Hoppet Haga HVB arbetar vi med pojkar i åldrarna 13-18 år med social problematik.

Det är vanligt att våra pojkar har sociala färdighetsbrister, testat droger, skolproblem och utåtagerande beteende. Vi tar emot pojkar som begått kriminella handlingar samt de som av olika anledningar inte kan eller bör vistas i det egna hemmet.

På Haga finns det fem (5) platser och vi erbjuder både behandling och utredning.

Kvalitetsindex SSIL – Kvalitetsindex 2018 Haga

Hoppet Haga är ett litet familjärt HVB med hög struktur, regler och rutiner!

Behandlingstiden är individuell men är generellt max 12 månader då vi arbetar med KOBTIVA – Kognitiv och beteendeträning i vardagen – en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem.

Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster och strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utflytt från HVB-hemmet.

Målet med Hagas verksamhet är:

 • att ge pojkar, som av olika anledningar behöver behandling, möjlighet till en förändring i sin livssituation
 • att förstärka pojkarnas självförtroende, självkänsla och självbild för att de ska kunna fungera bättre i samhället
 • att arbeta för att ungdomarna själva ska kunna se samband mellan handling och konsekvens
 • att arbeta med information och kunskaper kring alkohol och narkotika samt dess konsekvenser då de nyttjas
 • att ge pojkarna möjlighet att bygga upp trygga relationer till vuxna människor

Efter genomgången behandling ska de ha goda möjligheter att skapa sig en bra framtid.

Målgrupp

Pojkar i åldrarna 13-18 år med exempelvis:

 • Anknytningssvårigheter
 • Skolproblematik
 • Kulturkonflikter
 • Kriminalitet
 • Begynnande missbruk
 • Utåtagerande beteende

Upptagningsområde
Hela landet

Placeringstid
Individuellt

Antal platser
5 platser

Ladda ner hemmets tillstånd här

Ledarskap

Haga har ett nära ledarskap vilket innebär att våra chefer är tillgängliga, nåbara och delaktiga i behandlingsarbetet på Haga. På Haga finns det en anställd föreståndare på 50 %.

Ledarskapet ska stimulera till nytänkande och arbetet ska organiseras så att det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling i det dagliga arbetet. Cheferna skapar förutsättningar för sina medarbetare att utföra och stimulera ett rättssäkert behandlingsarbete samt utveckla verksamheten genom att kommunicera, motivera, vägleda, stödja och följa upp arbetet.

Utredning

Vi har möjlighet att genomföra utredningar och psykologiska bedömningar under placeringstiden på Hoppet Haga. Neuropsykiatrisk utredning, Kris och trauma samt Allmänpsykiatrisk utredning är tre olika utredningar som vi genomför.

Vi samverkar med erfarna legitimerade psykologer, psykoterapeuter och psykiater i Uppsala, Stockholm och Sala.

Vi erbjuder även samtalsstöd med psykolog utanför Haga. Vi matchar psykologens bakgrund och inriktning utifrån ungdomens problematik och behov.

Samverkan

Samverkan internt och externt styrs genom våra processer och rutiner.

Föreståndaren är huvudansvarig för att det finns rutiner för samverkan på lokal nivå. Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet samt följer upp att våra processer och rutiner följs. Det är sedan ungdomens kontaktman som i största möjliga mån håller i kontakten med samverkansaktörerna.

Mer om samverkan

Personal och kompetens

På Haga har vi fem behandlingsassistenter anställda på schema. De har utbildning inom KBT,  ART, MI, kriminalitet och beroende. 

Vi har utbildade ART-instruktörer som turas om att ha lektioner varje vecka. Våra anställda har utbildning i vår behandlingsmetod KOBTIVA samt Hot & Våld.

Läs mer om personalen på Haga