Genomförd egenkontroll i enighet med SOSFS 2011:9

Hoppet Haga och Fågelbo genomförde under v42 egenkontroll av den egna verksamheten. Det här i enighet med vårt Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.  Vi genomför egenkontroller minst två gånger per år med syfte att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalité. Områden som kontrollerades var ungdomens vård och behandling, dokumentation, trygghet och säkerhet, incidenter och händelser, arbetsmiljö och livsmedel.

Jag vill passa på att tacka våra två personalgrupper för ert engagemang och fokus på ständiga förbättringar! egenkontroll

Lisette Svensson, VD Hoppetgruppen