Jour- och familjehem

Förstärkta familjehem

Jämfört med jourplacering är familjehemsplacering en mer långsiktig lösning. I ett familjehem ska den placerade hinna rota sig och verkligen hinna landa. Vårt mål är att placeringen skall sträcka sig över år så att den placerade hinner få en positiv utveckling och träna sina färdigheter innan den placerade skall flytta vidare. Vi ser helst att utslussen ifrån våra familjehem sker med god framförhållning och på ett planerat sätt i lagom-takt.

I våra förstärkta familjehem finns det en vuxen hemma på heltid. Vi ser helst att det inte finns mer än max en tidigare placering, då man som förstärkt familjehem ofta tar emot barn och ungdomar med större behov.

I våra extra förstärkta familjehem finns det två eller flera vuxna hemmavarande på heltid. Dessa familjehem har erfarenhet och är väl rustade att ta emot placeringar med en mer omfattande problematik, som tex multipla diagnoser, starkt utagerande, svårare självskadebeteende etc.

Ett flertal av våra familjehem är utbildade i behandlingsmetoden KOBTIVAKognitiv– och beteendeträning i vardagen samt i PAF – Positivt Aktivt Föräldraskap. Som KOBTIVA-familj har man en viktig roll i ungdomens vardag med fokus på ett salutogent förhållningssätt, att stödja och uppmuntra positiva beteenden och relationer. och att släcka ut oönskade beteenden. Våra KOBTIVA-familjer är förstärkta familjehem, då en vuxen skall finnas hemma på heltid.

Jourhem

Hoppetgruppens jourhem är familjer som med mycket kort varsel kan ta emot barn eller ungdom för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår. Placeringstiden är från några dagar upp till några månader till man funnit en mer långsiktig lösning. Det är inte ovanligt att en jourplacering övergår till en familjehemsplacering i samma familj om man bedömer att det fungerar på ett bra sätt i familjen. Jourhemmen får kontinuerlig handledning och stöd  i sitt uppdrag. Även här matchas konsulent noggrant till respektive familj och den placerades svårigheter och behov.

Som jourhem är man godkänd i nämnd för specifik placering alternativt har ett allmänt godkännande i nämnd att ta emot jourhemsplaceringar löpande.

Precis som våra familjehem har också jourhem tillgång till vår dygnet-runt bemannade jour för stöd och handledning.

Utredningsfamilj

Vi erbjuder specifika utredningsfamiljer. Det innebär att barnet eller ungdomen placeras hos en familj under tiden som utredningen pågår. Våra utredningsfamiljer är erfarna och samverkar tätt med bland annat Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), skola, psykologer och kuratorer. Vi har psykologer knutna till verksamheten vilket möjliggör en snabba utredningar, psykiatriska bedömningar etc utan långa väntetider. I utredningsfamiljer tillsätts också erfarna, matchade konsulenter utefter familjens behov och uppdragets art.

Alla våra utredningsfamiljer har tillgång till vår dygnet-runt-bemannade jour!