Familjehem

Ett familjehem är en familj eller person som tar hand om ett barn eller ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar. Hur länge barn bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj. Vi väljer ut våra familjehem med omsorg. Ett genuint intresse, värme, engagemang och en sund syn på barnuppfostran är en förutsättning för att vi ska anlita ett familjehem.

För att vara familjehem hos oss krävs att man antingen har genomgått, eller via oss genomgår familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”.

Alla våra placerade ska få de livsnödvändiga verktyg som krävs för att få ett självständigt liv och att vara självförsörjande. För äldre tonåringar är förståelse för och kunskaper om tex hantera räkningar, hur ett lån fungerar, känna till sjukvården, förstå studiemöjligheter och möjliga yrkesutbildningar saker som är en mycket viktig del i den placerades utveckling och växande. Vi arbetar systematiskt med att tilldela verktyg i våra familjer och vi erbjuder även stöd i att tex skapa ett CV och personligt brev, stöd i att hitta praktikplats utifrån den placerades intresse, verktyg för att klara att själv kunna söka arbete och att träna inför första arbetsintervjuen. Att dessa kompetenser är jätteviktiga har både erfarenhet och forskning visat på.

Familjehemmen får ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel, som en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen är ej beskattningsbar och skall täcka merkostnader som uppstår när barnet/ungdomen/vuxne bor i familjen, till exempel mat, kläder, aktiviteter, umgängesresor och fickpengar.

Som jour- eller familjehem hos oss kommer ni att ha en familjehemskonsulent kopplad till er under hela uppdraget. Hoppetgruppens konsulenter har hög kompetens inom många och olika områden och finns alltid tillgängliga för sina familjer. Vid placering matchas även familjehemskonsulenten gentemot den placerades problematik samt familjen. Våra familjehem får löpande handledning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

Utbildning och erfarenhet finns inom bl.a pedagogik, BBIC, dokumentation, missbruk, HAP, vård och behandling, självskadebeteende, heder, skydd etc. Konsulenterna handleds kontinuerligt och erbjuds relevanta utbildningar. Via externa resurser har vi möjlighet att erbjuda ungdomar med kriminellt tankemönster programmet Kriminalitet som livsstil samt ADDIS-ung. Vi har möjlighet att erbjuda NP-utredningar, psykiatriska utredningar och ungdomssamtal via våra leg. psykologer som är kopplade till vår verksamhet. Psykologerna matchas utifrån ungdomens behov och problematik. Vår verksamhet är anpassad för att ge familjehemmen stöd, handledning och fortbildning av erfarna och kunniga familjehemskonsulenter med hög tillgänglighet.

För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Vi har kvalificerade familjehem med behandlingskompetens där familjehemmen är utbildade behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och/eller ART-instruktörer. Vi har också familjer som tar emot vuxna, med tex beroendeproblematik.

Alla våra familjehem har tillgång till vår jour som är bemannad dygnet runt, 365 dagar om året för handledning och stöd.