Samverkan

Samverkan internt och externt styrs genom våra processer och rutiner.

Huvudansvarig för att det finns rutiner för samverkan på lokal nivå är Föreståndaren.

Föreståndaren leder och fördelar arbetet samt följer upp att våra processer och rutiner följs.

Det är sedan ungdomens kontaktman som i största möjliga mån sköter kontakten med samverkansaktörerna.

Samverkan med olika aktörer kring ungdomen är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten.  Redan i samband med en ny förfrågning avseende placering så förs en dialog med vilka aktörer som socialtjänsten vill att vi samverkar med runt ungdomen. Samverkan kring respektive ungdom preciseras i vårdplanen och i behandlingsplanen. Samverkan kan innefatta följande : socialtjänsten, föräldrar, läkare, psykolog, BUP och skola.

Samverkan med föräldrar/god man:

 • Föräldrasamtal en gång i veckan – varje lördag
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Månadsrapport varje månad
 • Information omgående vid incident

Samverkan med handläggare

 • Månadsrapport varje månad
 • Deltagande vid uppföljningsmöten
 • Information omgående vid incident
 • Vid incidenter skickas skriftlig incidentrapport
 • Behandlingsplan skickas till handläggare
 • Kontinuerlig dialog via telefon enligt överenskommelse

Samverkan skola

 • Kontaktmannen deltar alltid vid inskrivningssamtal
 • Deltagande vid nätverksmöten och uppföljningsmöten
 • Vi får dagligen en muntlig rapport när ungdomen hämtas i skolan

Samverkansavtal

Vid behov upprättas samverkansavtal. Vi har idag bland annat samverkansavtal med Sofrosyne AB. Sofrosyne tillhandahåller sjukskötersketjänster på våra HVB-hem. Sjuksköterska delar ungdomens medicin i dosett, utbildar vår personal, för och förvaltar journal för HSL-insatserna och tillhandahåller rutiner för den hälso- och sjukvård som förmedlas till oss.