Hoppet Fågelbo

För flickor 13-18 år

Hoppet Fågelbo startades 2002 och är ett litet och familjärt HVB-hem med fem (5) platser. På Fågelbo arbetar vi med flickor i åldrarna 13-18 år med social problematik. Vi erbjuder både behandling och utredning.

Social problematik kan yttra sig som färdighetsbrister, beteendestörningar, utagerande, utsatthet, skyddsbehov, begynnande missbruk, skolproblem och kriminalitet. Flickorna kan inte, eller bör inte av olika anledningar, vistas i det egna hemmet.

Vi tar emot flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). De vanligaste är ADHD, Aspergers syndrom/autism och tvångssyndrom.

Läs vår senaste kvalitetsbedömning: Kvalitetsindex 2019 Fågelbo

Hoppet Fågelbo präglas av en familjär atmosfär, rutiner och förutsägbar vardag!

Behandlingstiden är individuell men blir max 12 månader då vi arbetar med KOBTIVA – Kognitiv och beteendeträning i vardagen – en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem. Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster och strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utsluss från Hoppet.

Behandlingen utgår från ett salutogent perspektiv vilket innebär att vi arbetar med ungdomens styrkor och förmågor. Vi utgår från det som fungerar bra för ungdomen. Vi arbetar konkret med att ge ungdomen en god begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Målet med Fågelbos verksamhet är:

 • att ge flickor, som av olika anledningar behöver behandling, möjlighet till en förändring av sin livssituation
 • att stärka flickornas självförtroende, självkänsla och självbild för att de ska kunna fungera bättre i samhället
 • att arbeta för att ungdomarna själva ska kunna se samband mellan handling och konsekvens
 • att ge en förståelse för och kunskaper kring alkohol och narkotika samt dess konsekvenser då de nyttjas
 • att ge flickorna möjlighet att bygga upp trygga relationer till vuxna människor
 • att på Hoppet Fågelbo ge hotade och utsatta flickor ett fysiskt skydd samtidigt som de får behandling

Efter genomgången behandling ska flickorna ha goda möjligheter att skapa sig en bra framtid.

Målgrupp

Flickor i åldrarna 13-18 år med social problematik:

 • sociala färdighetsbrister
 • självskadebeteende
 • skyddsbehov
 • anknytning och relationer
 • utsatthet och övergrepp
 • skolproblem
 • kulturkonflikter
 • kriminalitet

Upptagningsområde
Hela landet

Placeringstid 
Individuellt

Antal platser
5 platser

Ladda ner hemmets tillstånd här

Ledarskap

Fågelbo har ett nära ledarskap vilket innebär att våra chefer är tillgängliga, nåbara och delaktiga i behandlingsarbetet på Fågelbo. På Fågelbo finns det en anställd föreståndare på 50 %

Ledarskapet ska stimulera till nytänkande och arbetet ska organiseras så att det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling i det dagliga arbetet. Cheferna skapar förutsättningar för sina medarbetare att utföra och stimulera ett rättssäkert behandlingsarbete samt utveckla Fågelbo genom att kommunicera, motivera, vägleda, stödja och följa upp arbetet.

Utredning

Vi har möjlighet att genomföra utredningar och psykologiska bedömningar under placeringstiden på Fågelbo.

Neuropsykiatrisk utredning, Kris och trauma samt Allmänpsykiatrisk utredning är tre olika utredningar som vi genomför. Vi samverkar med erfarna legitimerade psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker i Uppsala, Stockholm och Sala.

Vi erbjuder även samtalsstöd med psykolog utanför Fågelbo. Vi matchar psykologens bakgrund och inriktning utifrån ungdomens problematik och behov.

Samverkan

Samverkan internt och externt styrs genom våra processer och rutiner.
Huvudansvarig för att det finns rutiner för samverkan på lokal nivå är Föreståndaren.
Föreståndaren leder och fördelar arbetet samt följer upp att våra processer och rutiner följs.
Det är sedan ungdomens kontaktman som i största möjliga mån sköter kontakten med samverkansaktörerna.

Mer om samverkan

Personal och kompetens

På Fågelbo har vi fem anställda behandlingsassistenter som arbetar på schemarad. Utöver våra ordinarie har vi ett antal vikarier som kan hoppa in vid sjukdom och ledigheter. 
I samband med anställning utbildar vi nya medarbetare i vår behandlingsmetod KOBTIVA. Vi har ART-instruktörer som turas om att ha lektioner varje vecka.
På Fågelbo finns det därtill utbildning och kompetens inom BBIC, KBT, MI, beroende och specifik diagnoskunskap.

Läs mer om personalen på Fågelbo