Egenkontroll HVB

Under november 2018 har vi genomfört en större egenkontroll på Haga och Fågelbo HVB. Egenkontroll innebär att vi systematiskt följer upp och utvärderar verksamheternas resultat. Egenkontrollen innebär även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i vårt ledningssystem. Vi gick bland annat igenom områdena dokumentation, ungdomens vård och behandling, livsmedel och arbetsmiljö. Vi har valt att lägga extra fokus på vårt systematiska arbetsmiljöarbete på hemmen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. På respektive HVB har vi tillsammans kartlagt och dokumenterat risker, åtgärder samt hur vi ska arbeta förebyggande och systematiskt i vardagen. Ett viktigt och roligt arbete!