Behandlingsmetod

Behandlingsmetoinnovationd

KOBTIVA

”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, en evidensbaserad, brottspreventiv behandlingsmetod”

Vår behandlingsmetod KOBTIVA  utformades under 1990-talet av Hansi Stafbom. Med stöd av 10 års erfarenhet och kontinuerlig utvärdering, skapades denna nya metod för behandling av ungdomar med sociala problem.

KOBTIVA bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART). Flera metoder och strategier som finns under paraplybegreppet KBT som t ex motiverande samtal (MI), beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner etc har anpassats efter KOBTIVA® och används i träningen.

De ungdomar vi arbetar med är väldigt sällan definitionsmässigt sjuka. Däremot har de inlärda beteenden och tankemönster som skapar problem för dem själva och andra och vi har därför valt att kalla behandlingsmetoden, eller den fortsatta träningsmetoden, för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA®, då vi menar att det på ett bättre sätt beskriver det arbete som ungdomsbehandling innebär, det vill säga att skapa, utveckla och öva tankar och beteenden och som en följd därav även förändra känslorna.

KOBTIVA® är indelad i fyra olika perioder och inom dessa finns ett antal faser. Indelningen tydliggör behandlingens olika steg, skapar delmål och ökar möjligheten till korrigeringar om resultatet uteblir. Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster och strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utslussning från Hoppet.

Analysperiod ( 0-2 månader)

Under analysperioden läggs stor energi på att samla information och analysera denna för att på bästa möjliga sätt komma fram till vad man ska hjälpa ungdomen med och hur man ska hjälpa ungdomen.

Det av största vikt att personalen tillbringar mycket tid tillsammans med ungdomen. Dels för att samla information till beteendeanalysen (BA) men också för att tydliggöra och normalisera gällande ramar, regler och struktur. Våra verksamheter liknar en vanlig familjestruktur men många av ungdomarna som man arbetar med kommer från extremt ovanliga eller obefintliga familjestrukturer varför detta kan upplevas som svårt för ungdomen. Därför stöttar personalen ungdomen i denna anpassning och agerar lugnt, tryggt, vänligt, artigt och bestämt. Ungdomen ska inte lämnas ensam annat än om det gagnar behandlingen och analysen. Analysperioden är manualstyrd och följer en checklista med förutbestämda aktiviteter vecka för vecka. Det ingår bland annat att kartlägga ungdomens nätverk, djupintervju, skattningsskalor med mera.

Vi dokumenterar dagligen över – och underskottsbeteende. Insamlad information sammanställs till mellan 3 och 5 träningsområden för ungdomen och behandlingsplan nr 2 skrivs i samband med analysperiodens slut. I denna framgår aktuella träningsområden, interventioner, målsättning, klientens framgångsfaktorer, MI, självskattningsresultat etc. Planen skall följa BBIC-struktur.

Träningsperiod ( 3-8 månader)

Allt arbete som påbörjades under analysperioden fortsätter under träningsperioden och nu tillkommer även individuella behandlingsåtgärder eftersom man nu, efter beteendeanalysen, vet vad ungdomen behöver träna på för att få ett bra och fungerande liv. Detta innebär att samtal och övningar avseende kognitiv- och beteendemässig träning riktas ännu mer till ungdomens behov.

Inom KOBTIVA® finns beprövade interventioner för att behandla ett antal träningsområden. Dessa interventioner har framtagits och utvärderats under tio års verksamhet. Interventionerna är konkreta och finns nedskrivna i en pärm vilket innebär att behandlaren inte behöver uppfinna hjulet igen utan kan använda övningar och strategier som tidigare har visat sig fungera. Till varje intervention ingår hemuppgifter som ungdomen ska arbeta med mellan de formella samtalen för att maximera effekten av KOBTIVA®.

Utslussperiod ( ca 2 månader)

När ungdomen uppnått ett önskat beteende  och detta har befästs (ungdomen ligger över 70 % i BUMP över tid, minst sex veckor) ska ungdomen slussas ut till annat boende, till exempel föräldrahemmet, familjehem, eget boende, studentboende eller något annat. Det är av vikt att utslussningen sker successivt då ungdomen annars riskerar att återfalla i icke önskvärt beteende. Stödet anpassas under ungdomens utslussning.

Utvärderingsperiod ( 1-5år)

Inom KOBTIVA® sker utvärdering av behandlingen i upp till fem år efter utskrivning. Detta för att säkerställa att behandlingen/träningen har lett till önskvärt resultat. Föräldrar och ungdomen informeras därför om att HVB-hemmet önskar få kontakt med dem ca en gång per år för att höra hur det går. Informationen används som en del i metodutvecklingen och är avgörande för detta arbete.

KOBTIVA® kan med fördel användas inom alla verksamheter där man arbetar med att utveckla ungdomars beteenden och tankar t ex inom skola, fritids, familjehem och inom vanliga familjer.

Dokumentation inom KOBTIVA

Då alla interventioner och ungdomens utveckling ska mätas och dokumenteras, har vi skapat ett anpassat journalprogram som används inom KOBTIVA®. Programmet kallas för BUMP – Beteende Utvecklings Mätnings Program – och togs från början fram enbart för att kunna mäta beteendeutvecklingen.

Idag har man allt som är relaterat till ungdomen i BUMP vilket gör att behandlingen och dokumentationen underlättas avsevärt. Då BUMP är webbaserat kan man dokumentera och ha tillgång till all information oberoende vart man befinner sig. Dessutom kan socialtjänsten och andra ha tillgång till valda delar inom BUMP vilket underlättar för socialtjänsten som kan följa daganteckningar etc kontinuerligt samt lägga in kommentarer och tillägg. Man kan även skriva mötesprotokoll och korrigeringar i behandlingsplanen under ett möte, skriva ut dessa och få materialet undertecknat och godkänt direkt på mötet.

BUMP används aktivt i behandlingen och delar av informationen, till exempel mätningen av beteendeutvecklingen, delges ungdomen vid formella samtal för att motivera till ett bra beteende och en positiv utveckling