Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Vi har fyra grundläggande hörnstenar i vårt kvalitetsarbete

 • Evidensbaserade metoder
 • Individuella lösningar
 • Hög kompetens
 • Hoppetgruppens värdegrund

 

På Hoppetgruppen pågår ständigt arbete med systematiskt kvalitetsledningsarbete med målet att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare, för att kunna leverera en trygg och säker vård med hög kvalitet. Ledningssystemet omfattar samtliga delar av vår verksamhet och det är med stöd av ledningssystemet  vi planerar, leder, följer upp, utvärderar och löpande förbättrar vår verksamhet. All personal är delaktig i vårt kvalitets- och förbättringsarbete.

 

Ledningssystemet

Definitionen av kvalitet är grunden för hur ledningssystemet byggts upp och vad som ska uppnås.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på Hoppetgruppen finns dokumenterat i en kvalitetsmanual, som är en översikt av verksamhetens styrdokument för kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsledningsarbetet utgår från föreskriften SOSFS 2011:9 och är uppbyggt kring ett antal processer, med tillhörande aktiviteter och rutiner, som alla utgår ifrån samma arbetssätt.

Omfattning och innehåll

 • Lagar, föreskrifter samt andra kravställningar
 • Processer, aktiviteter samt rutiner
 • Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål
 • Riskanalyser
 • Egenkontroller och kvalitetsmätning
 • Dokumenthantering och systemstöd
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • IVO:s tillsyn