Systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Hoppetgruppen AB har ett anpassat ledningssystem för verksamheten. Det här för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vi arbetar i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet omfattar samtliga delar av vår verksamhet och med stöd av ledningssystemet kan vi planera, leda, följa upp, utvärdera och löpande förbättra verksamheten.

Vårt ledningssystem innehåller de processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamhetens samtliga delar, detta gör det möjligt för oss att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Hoppetgruppens ledningssystem följer SOSFS 2011:9:

  • Ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet
  • Processer och rutiner – kartläggning
  • Samverkan internt och externt
  • Systematiskt förbättringsarbete

– Riskanalyser

– Egenkontroller

– Utredning av avvikelser

– Synpunkter och Klagomål

– Rapporteringsskyldigheter – Lex Sarah, Lex Maria

– Sammanställning och analys

  • Förbättringsåtgärder – processer, rutiner
  • Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
  • Dokumentation