Våra Familjer

Hoppetgruppens familjer

Många av våra familjer har lång och gedigen erfarenhet av att vara familjehem och jourhem.  Vi har trygga, stabila familjer med hög och bred kompetens som arbetar utifrån barnperspektivet, i hela Sverige.

Några av våra familjer har en vuxen hemma på heltid och några familjer är extra förstärkta och har två vuxna hemma på heltid, för att ge den placerade en trygg och stabil vardagsmiljö. Våra familjer öppnar sina hem för barn och ungdomar både med och utan problematik. 

Alla våra familjer är konsulentstödda och får regelbunden handledning och fysiska hembesök. Samtliga familjer har tillgång till vår beredskapsjour som är bemannad dygnet runt, 365 dagar om året för handledning och stöd vid behov!

Vid placering inhämtar vi alltid utdrag ut misstanke- och belastningsregister, socialregister, kronofogderegister samt ur försäkringskassans register.

Några exempelPROFILER PÅ VÅRA familjehem

Utbildad socialpedagog samt behandlingsassistent med 20 års erfarenhet inom familjehemsvård. Mångårig erfarenhet av jourplaceringar, familjehemsplaceringar och utredningsplaceringar. Flerårig erfarenhet att vägleda och handleda familjehem och biologiska föräldrar.

Arbetar på heltid som familjehem och är godkänd i flertalet nämnder. Familjen har under åren som familjehem bl.a haft 6 pojkar placerade i väntan på SiS-plats. Samtliga pojkar fungerade så bra i familjehemmet att socialtjänsterna valde att placera i familjen istället. Har haft flertalet svåra placeringar under åren som familjehem, både barn, ungdomar och vuxna. Tar emot barn från 5 år, ungdomar och vuxen.

Bemöter varje barn och ungdom utifrån deras förutsättningar och situation när de placeras, med lågaffektivt bemötande. Tydlig i kommunikationen, sätter gränser och ramar med lugn och värme. Driven, engagerad och inkluderande. Familjen har också erfarenhet av placerade med våld i nära relation och skydd.

Familjehem med lång erfarenhet av arbete inom familjehemsvård. En hemmavarande vuxen finns på heltid.

En familj med stort hjärta och värme som tar emot ungdomar mellan 13 och 20 år. Har haft långa uppdrag som sträckt sig över flera år. De har än idag kontakt med flertalet som tidigare varit placerade.

Familjen ger inte upp på sina placeringar, utan står stadigt även när det ”stormar”. De har ett stort engagemang i de uppdrag de åtar sig. De är varma och omtänksamma men har inte svårt att sätta gränser. Flertalet placeringar har haft kraftig beteendeproblematik, trotssyndrom, ADHD, autism, utagerande, anknytningsproblematik etc.

Familjen har ett salutogent förhållningssätt, ett lågaffektivt bemötande och möter de placerade utifrån deras behov och förutsättningar.

Familj som började som kontaktfamilj och har sedan dess varit familjehem i 22 år. De har haft placeringar av typen mamma/barn, jourplaceringar, familjehemsplaceringar och även skyddade placeringar. Många över tid. De har haft tonåringar, både flickor och pojkar. Familjen har fortfarande kontakt med 12 av dem.

Familjen berättar att de inte kan tänka sig att göra något annat än att vara familjehem och att de tycker att det är så roligt att se barnens/ungdomarnas framsteg och utveckling. Lång erfarenhet gällande bl.a ADHD, ADD, asperger, autism, utåtagerande beteende, missbruk, psykisk-och eller fysisk misshandel och komplicerade föräldrakontakter. Familj som fortbildat sig kring ADHD /ADD.

Extra förstärkt familjehem i form av erfaren familj med drygt 25 års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård. Familjen har haft flertalet placeringar över tid. Familjen har haft både barn, tonåringar, mor/barn-placeringar och skyddsplaceringar med olika typer av problematik. De har erfarenhet av bl.a ADHD/ADD,  autism, asperger, svagbegåvning, ätstörning, missbruk/riskbruk, kriminalitet, utagerande beteende, hedersrelaterad problematik samt skyddsplaceringar. Familjen har under 14 år arbetat med bildstöd för en placerad flicka med multipla diagnoser.

Familjen vägleder och stöttar sina placerade barn och ungdomar genom en tydlig, vänlig och rak kommunikation som inte lämnar utrymme för missförstånd. De har fasta rutiner och ramar och har inte svårt för att sätta gränser. Paret finns hemma på heltid. Familjehemmet är vackert beläget med Dalälven som tomtgräns. 

Rutinerat, extra förstärkt familjehem med 25 års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård. Har haft flertalet svåra uppdrag, flertalet över tid och har även lång erfarenhet av skyddsplaceringar. Har tidigare under nästan 10 år varit kontrakterat familjehem hos Gävle kommun. Här finns två vuxna hemma på heltid. Familjen har erfarenhet av uppväxtplaceringar och jourplaceringar, autism, ADHD, utagerande, trauma, missbruk, kriminalitet, hedersrelaterad problematik och skyddat boende. Familjen har lätt för att samarbeta och har en rak och tydlig kommunikation. Engagerade och inkluderande. Familjen arbetar gärna med barn mellan 4 – 12 år men är även öppna för tonåringar med social problematik.