Jourhem

Jourhem

Hoppetgruppens jourhem är familjer som med mycket kort varsel kan ta emot barn eller ungdom för en begränsad tid, till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller under tiden en utredning av barnets eller ungdomens situation pågår. Placeringstiden är från några dagar upp till ca 4 månader. Jourhemmen, som omgående tilldelas en kontaktperson, får kontinuerlig handledning och stöd i sitt uppdrag. Om/när en placering övergår från att vara jourhemsplacering till en familjehemsplacering, tillsätts konsulent som under jourtiden noggrant matchats till familjen. Precis som våra förstärkta familjehem har också jourhemsfamiljerna tillgång till vår dygnet-runt bemannade jour!