Förstärkta familjehem

Jämfört med jourplacering är familjehemsplacering en mer långsiktig lösning. I ett familjehem ska den placerade hinna rota sig och verkligen hinna landa. Vårt mål är att placeringen skall sträcka sig över år så att den placerade hinner få en positiv utveckling och träna sina färdigheter innan den placerade skall flytta vidare. Vi ser helst att utslussen ifrån våra familjehem sker med god framförhållning och på ett planerat sätt i lagom-takt.

I våra förstärkta familjehem finns det en vuxen hemma på heltid. Vi ser helst att det inte finns mer än max en tidigare placering, då man som förstärkt familjehem ofta tar emot barn och ungdomar med större behov.

I våra extra förstärkta familjehem finns det två eller flera vuxna hemmavarande på heltid. Dessa familjehem har erfarenhet och är väl rustade att ta emot placeringar med en mer omfattande problematik, som tex multipla diagnoser, starkt utagerande, svårare självskadebeteende etc.

Ett flertal av våra familjehem är utbildade i behandlingsmetoden KOBTIVAKognitiv– och beteendeträning i vardagen samt i PAF – Positivt Aktivt Föräldraskap. Som KOBTIVA-familj har man en viktig roll i ungdomens vardag med fokus på ett salutogent förhållningssätt, att stödja och uppmuntra positiva beteenden och relationer. och att släcka ut oönskade beteenden. Våra KOBTIVA-familjer är förstärkta familjehem, då en vuxen skall finnas hemma på heltid.